Baza Wiedzy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego zawiera informacje o prowadzonych w NIO-PIB pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich. W systemie rejestrowane są informacje o dorobku naukowym pracowników, doktorantów NIO-PIB, gromadzone zgodnie z wymogami określonymi dla oceny pracowników i jednostek naukowych. W Repozytorium NIO-PIB, stanowiącym ważną część systemu, są archiwizowane w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych. Dostęp do tych utworów ograniczać mogą tylko warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania).

Celem tworzenia Bazy Wiedzy NIO-PIB jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych w NIO-PIB badań, specjalizacji poszczególnych jej jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych. System, będący platformą komunikacyjną NIO-PIB z innymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami finansującymi badania naukowe, będzie sukcesywnie udostępniany od 2013 roku. Za aktualność i kompletność danych gromadzonych w systemie odpowiadają właściwe jednostki organizacyjne NIO-PIB, które prowadzą działalność naukową, badawczą i dydaktyczną.

Koncepcja i projekt techniczny Bazy Wiedzy NIO-PIB opracowane zostały na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w ramach projektu PASSIM (realizacja w ramach zadania badawczego SYNAT finansowanego ze środków NCBiR). Za organizację prac związanych z wdrożeniem projektu, takich jak: przygotowanie podstaw prawnych wdrożenia, prowadzenie szkoleń oraz weryfikacja danych w istniejących wcześniej w NIO-PIB bazach dorobku naukowego, odpowiada Biblioteka Główna NIO-PIB (zadanie dofinansowane ze środków MNiSzW).

KONTAKT:
NIO-PIB - Biblioteka Naukowa, tel.: 22 546 20 19, e-mail: biblioteka@pib-nio.pl
JEŚLI MASZ PROBLEM KLIKNIJ TU
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?